کارگاه مصاحبه و ارزیابی بالینی در مجموعه روانشناسی جان آرام برگزار می گردد.

این کارگاه یکی از سرفصل های مهم دوره تربیت درمانگر مقدماتی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های جان آرام تماس حاصل نمایید

فهرست