کتاب هویت و معنویت

هویت و نحوه شکل گیری آن از موضوعاتی است که مورد علاقه بسیاری از حوزه های علمی چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی ادبیات و هنر می باشد. مفهوم هویت یک سازه پیچیده شامل جنبه های شناختی، نوروبیولوژیکی، روانی- اجتماعی، فرهنگی، رشدی است.

کلمه هویت در زبان فارسی به معنی صفت جوهری، ذات، هستی و وجوه منسوب به شیء یا شخص به کار رفته و به چیزی اشاره می کند که به واسطه آن، فرد خود را ار دیگران متمایز می کند. مفهوم هویت اساسا به درک و فهم افراد از خودشان به عنوان یک وجود مشخص و متمایز اشاره می کند. هویت شیوه ای است که فرد خودش را تعریف کرده و باز می شناسد.از نظر استرایکر هویت پاسخی است که فرد به سوال “من کیستم؟” می دهد.

هویت یابی آنچنان در بین نوجوانان گسترده است که بسیاری محققین از جمله اریکسون آن را یک فرآیند رشدی مربوط به این دوره که به یک بحران طبیعی تبدیل می گردد،می دانند. تکلیف اصلی نوجوان در طی هویت یابی، رسیدن به حس “خود همانی و تداوم در طی زمان ” است که به وی اجازه می دهد در عین تجربه “کلیت”، نوعی”تداوم” بین آنچه از سالهای کودکی به نوجوانی آورده و آنچه در آینده می شود و آنچه به تصور خود هست و آنچه دیگران در مورد او  فکر می کنند یا انتظار دارند را تجربه کند.

برای استفاده از مطالب این کتاب می  توانید با مجموعه جان آرام تماس بگیرید.

انتهای پیام

فهرست