کارگاه سفال کودکان

فرصتی برای بروز احساسات و اندیشه ها

کودکان نیاز به فضایی برای بروز خلاقیت، کشف استعداد و به کارگیری آنها دارند.

آموزش ها در این دوره شامل:

آشنایی با گل و ابزار  سفال و چگونگی استفاده از آنها

روش ساخت اشکال ساده به صورت ساده و حجم

روش فیتیله و ورقه ای برای ساخت حجم

روش نقش برجسته و فرورفته

فهرست