پیامدههای منفی رایج کمال خواهی

عاطفی (احساسات) :

 • اضطراب (نگرانی،استرس)
 • افسردگی (مثلا احساس ناراحتی، خلق غمگین)

اجتماعی :

 • انزوای اجتماعی

علایق محدود :

 • تمرکز بیشتر وقت فرد بر یک زمینه خاص(مثلا تمرکزاصلی بر کار و در نتیجه روابط اجتماعی بسیار کم)
 • محدود کردن فعالیت های لذت بخش به دلیل اینکه آنها را مرتبط با موفقیت خود نمیبیند(مثلا حتی هیچ وقت مجله نمیخواند یا موسیقی گوش نمیدهد)

جسمانی :

 • بی خوابی
 • احساس خستگی و کوفتگی
 • گرفتگی عضلات
 • دل درد عصبی

شناختی :

 • تمرکز ضعیف
 • نشخوار ذهنی (تفکر مداوم به اشتباهی که در یک کار مرتکب شده است)
 • افزایش خودسرزنش گری
 • عزت نفس پایین

رفتاری :

 • چک کردن مکرر (مثلا یک ایمیل را قبل ارسال ، بارها و بارها میخواند تا در مورد درست بودن آن اطمینان پیدا کند)
 • تکرار تکالیف (مثلا فرد یک متن را چندین بار مینویسد و  ویرایش میکند)
 • صرف زمان زیاد برای انجام یک کار (مثلا برای تمیز کردن منزل ، شش ساعت زمان صرف کردن)
 • اجتناب از تکالیف
 • به تاخیر انداختن تکالیف (اهمال کاری)
 • تهیه فهرستی از کارها
 • بیش از حد با وجدان و مسئولیت پذیر بودن
 • بیزار بودن از اتلاف وقت و در نتیجه بیش از حد مشغله داشتن
فهرست