همکاران جان آرام

شهناز نوحی

دکتر شهناز نوحی

رزومه:

 مدیر گروه درمانی جان آرام

مدیر گروه دکتری دانشگاه آزاد شاهرود

مدرس کشوری کارگاه های روانشناسی

مترجم کتاب های: پدر، قهرمان من؛ فرزند پروری در طلاق؛ مدیریت خشم؛ راهنمای افسردگی

مشاوره پیش از ازدواج؛ زوج درمانگر؛ خانواده درمانگر؛ مشاوره طلاق

درمان چند بعدی معنوی خداسو

درمان روانشناختی چاقی

شنبه: 14 تا 18 آنلاین

یکشنبه: ساعت 11 تا 20

دوشنبه: ساعت 11 تا 20

سه شنبه: ساعت 11 تا 20

چهارشنبه: یک هفته در میان ساعت 12 الی 20

پنجشنبه: یک هفته در میان ساعت 12 الی 20

جمعه عدم حضور

دکتر مرجان رابعی

رزومه:

 دکترای تخصصی روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی آمریکا APA

عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران

عضو رسمی سازمان نظام رواننشاسی و مشاوره

درمانگر طرحواره، زوج درمانگر، مداخلات تعارض زوجین، خیانت و طلاق

مدرس کارگاه های گروه درمانی

شنبه: 14 تا 20 حضوری

یکشنبه: ساعت 11 تا 20آنلاین

دوشنبه: 14 تا 20حضوری

سه شنبه: 14تا 20حضوری

چهارشنبه: 12 الی 20آنلاین

پنجشنبه: 14 الی 20آنلاین

جمعه عدم حضور

فهرست