فرزند پروری بر اساس مدل فکری والدین

در  این دوره به:

آسیب های انواع فرزند پروری،

تاثیر فرزند پروری بر انتخاب دوست، شغل، همسر

نتیجه نهوه فرزندپروری شما و تاثیرات روی فرزندان،

اصلاح و پیشگیری از وقوع آسیب های احتمالی،

مرور خاطرات گذشته والدین و تاثیرات آن در فرزندپروری

پرداخته می شود .

و هم چنین ساز و کار نظم شخصی، احساس تعلق و ارزشمندی فرزندان، به شما مادران آموزش داده  می شود.

فهرست