صبر کردن

چگونه باید به کودکان صبر کردن را آموزش دهیم و از چه سنی این اتفاق باید بیفتد؟

بعد از 2سالگی دقیقه به دقیقه صبر کردن را آموزش می‌دهیم.

از  2سالگی درانجام کارها تاخیری قرار میدهیم. مثلاً وقتی کودک عروسکش را می‌خواهد به او می‌گوییم الان دستم را میشویم و می آیم. در همان زمانی‌که دستتان را می شویید ممکن است کودک چندین باری بپرسد تمام شد، تمام شد، به او می‌گویید الان تمام می‌شود یک کم دیگر از آن مانده‌ است ،الان تمام می‌شود. آهان الان تمام می شود و بعد شروع کنید کم‌کم درخواست‌ها را به تعویق بندازید ۵ دقیقه، ۱۰ دقیقه، ۱ ربع، ۱ ساعت، ۲ ساعت،

بعد می‌رسید به کودکی‌ هفت‌ساله‌ که وقتی به او می‌گویید یک عروسک برایت می خرم، از این دفعه که رفتیم پاساژ تا دفعه بعد صبر می کند که برایش عروسک جدیدی خریداری شود.

فهرست