شیرخوردن کودک

شیر دادن کودک باید چگونه باشد؟

اگر مادری میخواست به کودک خود شیر بدهد در تمام طول لحظاتی که کودک درحال شیر خوردن است حتما مادر باید با کودک گفت‌وگو داشته باشد، صورت خندان داشته باشد، اعتراض، ناراحتی، عصبانیت و غر زدن نداشته باشد و در کمال آرامش به کودک شیر بدهد.

اگر مادر نمی‌تواند به کودک خود شیر بدهد و می‌خواهد به کودک شیر خشک بدهد طوری باید به کودک شیر خشک بدهد، انگاری که از شیر مادر تغذیه می نماید کودک را به سینه‌اش می‌چسباند و در تمام مدتی که کودک شیرخشک می‌خورد بهتر است کودک را در آغوش بگیرد، نه آنکه روی بالشت بگذارد و شیر بدهد چون کودکی که شیر مادر می خورد تا دوسالگی در آغوش مادر است و این کودک از بغل مادر سیراب می‌شود. کودک انسان هم وقتی‌که رشد می‌کند و به دنیا اعتماد می کند و از یک سنی دیگر دوست ندارد بغل مادرش باشد، انگار از بغل بیرون می‌پرد. پس اگر به کودکی که شیرخشک قرار است داده شود مادر بغلش نکند و به دیگران بگوید به او شیر بدهند به مادربزرگ بگوید شیر بدهد، به پدر، به خواهر یا روی بالش به کودک شیر بدهند و بغل مادرش نباشد قطعا ًدل‌بستگی این کودک دچار مشکل می‌شود.

فهرست