سردکننده های جنسی برای آقایان (شکایات مردها از زنها در روابط زناشویی)

20مورد از موارد سردکننده که منجر به شکایات مردها از زنها در راستای روابط جنسی میشود را برایتان در زیر آورده ایم:

سردکننده اول : زنهایی که به گونه ای رفتار میکنند که گویی از معاشقه خوششان نمی آید.

سردکننده دوم: زنهایی که هیچ گاه شروع کننده نیستند.

سردکننده سوم: زنهایی که نسبت به بدن مردها شناخت کافی ندارند.

سردکننده چهارم: زنهایی که بار مسئولیت رسیدن به اوج لذت جنسی را تمامی به عهده شوهرشان میگذارند.

سردکننده پنجم: زنهایی که در رختخواب مثل پلیس رفتار میکنند.

سردکننده ششم: زنهایی که در رختخواب مثل یک جسد سرد و بی حرکتند.

سردکننده هفتم: زنهایی که در رختخواب زیاد حرف میزنند.

سردکننده هشتم: زنهایی که زیاد مراقب بهداشت ، سلامت و زیبایی خود نیستند.

سردکننده نهم: زنهایی که خود نیز از ظاهر و قیافه و سر و وضع خودشان خوششان نمی آید ، مرتب خود را پایین می آورند و تحقیر می کنند.

سردکننده دهم: زنهایی که بیش از حد نسبت به قیافه و ظاهر خود حساس هستند.

سردکننده یازدهم: زنهایی که دوست ندارند معاشقه دریافت کنند.

سردکننده دوازدهم: زنهایی که به هنگام بوسیدن زیاد از زبان خود استفاده می کنند.

سردکننده سیزدهم: زنهایی که بیش از حد جدی هستند.

سردکننده چهاردهم: زنهایی که بیش از حد به مردها وابسته هستند.

سردکننده پانزدهم: زنهای احمق و سطحی  ( مردها احتیاج دارند به زن زندگیشان افتخار کنند)

سردکننده شانزدهم: زنهایی که فقط به وضع مالی و اقتصادی مرد اهمیت میدهند.

سردکننده هفدهم: زنهایی که با استفاده از بدن و جنسیت خود ، مردها را بازی میدهند.

سردکننده هجدهم: زنهایی که مدام از نامزد یا همسرقبلی خود صحبت میکنند.

سردکننده نوزدهم: زنهایی که به لحاظ جنسی خودانگیخته نیستند.

سردکننده بیستم: زنهایی که لباس زیر کهنه و زشت میپوشند.

هر کدام از 20 سردکننده بالا پاسخی برای چرایی و راه حلی برای رفع سردی و سوق به گرمی رابطه دارد . برای رفع ابهامات خود در این باره و رفع مشکلات جنسی کافیست با سکس تراپیست مجموعه جان آرام وقت مشاوره بگیرید.

 

فهرست