خشم و نشانه های رفتاری

نشانه های رفتاری شامل رفتارهایی است که ما در موقع خشم نشان می دهیم.

کدامیک به وسیله اطرافیانمان مشاهده می شود؟ مثلا ممکن است مشت هایمان را گره کنیم ، قدم رو برویم ، در را بکوبیم، یا صدایمان را بالا ببریم . این پاسخ های رفتاری نشانه های خشم ما هستند.

برخی نشانه های رفتاری که شما موقع عصبانیت تجربه کرده اید چیست؟

1- نشانه های هیجانی : (شامل سایر احساس هایی است که ممکن است همزمان با خشم اتفاق بیبافتد. مثلا ممکن است وقتی احساس های زیر را داریم خشمگین شویم : رهاشدگی – طردشدگی – ترس از کوچک شدن – بی احترام شدن – احساس گناه – تحقیرشدن- بی حوصلگی و حسادت .

این احساس ها هسته ای یا احساس های اولیه هستند که زیربنای خشم می باشند که اغلب د رما حس آسیب پذیری ایجاد می کنند. یک مولفه مهم مدیریت خشم ، آگاه شدن و شناختن احساس های اولیه ای است که زیرزمینه خشم قرار دارند.

2- نشانه های شناختی : ( وقتی افراد عصبانی میشوند ممکن است رویدادها را به شیوه خاصی تعبیر کننند . مثلا ممکن است ما پیشنهاد یک دوست را به عنوان انتقاد تعبیر کنیم یا اعمال دیگران را پست و تحقیرآمیز یا کنترل کننده بپنداریم. بعضی این افکار را خودگویی می نامند گویی فرد با خودش گفتگو میکند.

در افرادی که مشکل خشم دارند این خودگویی ها معمولا خیلی خصمانه و بحرانی است. این خودگویی ها باورهایی را درباره روشی که آنها فکر میکنند دنیا باید آنطور باشد باورهای مربوط به انسان ،  مکان و چیزها را منعکس میکند.

چیزهای مربوط به خودگویی ها نقشه های خیالی و تصاویر ذهنی هستند . مثلا ممکن است درباره انتقام جویی از یک دشمن ادراک شده نقشه و خیالی داشته باشیم یا همسرمان را در ذهن خود در حال خیانت تصور کنیم و ببینیم . وقتی این تصورات را داریم خشم ما می تواند خیلی سریع تر شدت یابد.

اگر از این دسته از تصورات و تصاویر ذهنی زیاد دارید یا خیلی زود از کوره در میروید ، یا یک به دو نرسیده عصبانی و خشمگین میشوید کافیه با ما تماس بگیرید تا با راهنمایی و مشاوره متخصصین مجموعه جان آرام بر خشم خود مسلط شده و زندگی آرام تری را تجربه کنید.

فهرست