خدمات کودکان

دکتر طاهره افتخاری:

درمان مشکلات رفتاری و اختلالات کودکان

درمان  و مداخله در:

 • مشکلات رفتاری
 • نافرمانی و پرخاشگری
 • بیش فعالی
 • نقص توجه و تمرکز
 • یادگیری (خواندن، دیکته، ریاضی)
 • وسواس
 • اضطراب
 • افسردگی
 • سوگ
 • جدایی والدین

تست های روان شناسی و تشخیصی کودکان

وکسلر،بینه، D2، بندر،CAT

خدمات نوجوانان

خانم شیدا خالدی:

درمان مشکلات رفتاری و اختلالات کودکان و نوجوانان

درمان و مداخله در :

 • اضطراب (فراگیر، اجتماعی، جدایی)
 • افسردگی
 • وسواس
 • بیش فعالی
 • دوقطبی
 • نافرمانی و پرخاشگری
 • مداخله در خودکشی
 • اهمالکاری
 • استرس پس از سانحه (PTSD)

I am raw html block.
Click edit button to change this html

فهرست