تنظیم هیجان کودک

اولین واکنش نوزاد به دنیای جدید ، جیغ است که زمان اولین تنفس و به دور از مادر صدایش طنین انداز تولدی جدید میشود. پس از آن کودک اولین لبخند خود را به چهره کسانی که او را می نگرند، هدیه می کند تا دیگران را از ذوق و سرور سرشار نماید.

به تدریج سایر هیجانات مانند خشم ، تنفر ، ترس و غیره را در چهره خود نمایان می سازد. اینها تماما در خلقت او نهادینه شده است. اما او نیازمند است یاد بگیرد در کجا تا چه حد و چگونه این هیجانات را ابراز نماید تا بتواند سلامتی خود و دیگران را تامین نماید.

ما در مجموعه روانشناسی جان آرام به فرزندان شما یاد می دهیم که هیجان چیست و چگونه می توانند هیجانات خود را ابراز کنند یا آنها را کنترل کنند .

کافیست با ما تماس بگیرید و با تعیین نوبت گام بزرگی برای آموزش کودکتان بردارید.

فهرست