از شیر گرفتن کودک

تا چه زمانی باید به کودک شیر داد و چه زمانی باید او را از شیر گرفت؟

اصولاً بهتر است کودکان تا یک‌ونیم – دو سالگی شیر بخورند منتها می‌شود به‌تدریج با بزرگ‌تر شدن و رفتن به سمت یک‌ونیم سالگی وقتی کودک می‌تواند غذا بخورد و وقتی می‌شود با غذا او را سیر کرد از شیر خوردنش به‌تدریج کم کرد و به غذا خوردنش اضافه شود و کودک در 2سالگی دیگر نباید شیر بخورد.

گاهی اوقات کودکان به این دلیل شیر می خورند که می خواهند در آغوش مادر باشند، پس به قدر نیاز کودک باید در آغوش مادر باشد. تلاش کنید که به‌تدریج از تعداد دفعات شیر خوردن او در روز و شب کم شود.

اگر کودکی را یک‌دفعه از شیر بگیرید، دل‌بستگی او ناایمن می‌شود چون منبع دل‌بستگی یک‌دفعه از او گرفته شده‌است.

در طول روزهای اول این‌که او را سیر نگه می‌دارید با او بازی می‌کنید تا کم‌کم این کودک شیر نخواهد.

حتی در مورد پستانک گرفتن هم باید گام‌ به‌گام انجام شود.

فهرست