ارزیابی بچه های پیش دبستان به کلاس اول

گروه تخصصی جان آرام برای کودکان ورود به مدرسه برنامه ی جامعی را تدوین کرده تا والدین با اضطراب و نگرانی کمتری همراه فرزندان خود باشند.

در این دوره که به سرپرستی خانم مینا غفاریان برگزار می شود؛ ارزیابی تخصصی در حوزه توجه، تمرکز و هوش کودکان انجام خواهد شد.

فهرست